Wingate Sporcular İçin Başarının Sorumluluğunu Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hasırcı, S. (1990). Performans sporcularında denetim odağı (Bireysel ve takım sporcuları) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Seyhan Hasırcı
Geçerlik: 

Bu kısımda WSARS’ın Türkçe çevirisinin madde analizi sonuçları (klasik teoriye göre madde toplam korelasyonları ve güvenirlik indeksleri) ve güvenirlik için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca geçerlilik çalışması kapsamında da ölçeğin yapı geçerliliğini görebilmek amacıyla çeşitli değişkenler açısından WSARS’a verilen yanıtlar incelenmiştir.
WSARS ölçeği bireysel spor dalları ve takım spor dalıyla uğraşanlar için ayrı ayrı hazırlanmıştır, her iki ölçekte 22 madde bulunmaktadır, buna ek olarak bireysel spor dalları için hazırlanan 6 alternatif, takım sporları için hazırlananda ise 5 soru bulunmaktadır. Soruların yarısı negatif durumlara, diğer yarısı ise pozitif durumlara ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Her soruda bir içsel bir de dışsal durum vardır, kişi bunlardan birini o maddedeki durum için seçmekte ve bu seçimini de 5’li Likert tipi bir ölçek üzerinde işaretlemektedir.

Güvenirlik: 

Madde analizi kapsamında elde edilen her madde için güvenirlik indeksleri hesaplanmıştır. Güvenirliğin belirlenmesi amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği kapsamında da ölçekten elde edilen toplam puan yaş, kulüp yılı, vb. değişkenler arasındaki ilişki ya da farklılaşmalara bakılmıştır. Ayrıca yine yapı geçerliliğinde takım ve bireysel spor yapanların aldığı puanlar arasındaki farklılaşmaya bakılmıştır.
Ölçeğin güvenirlilik çalışması 38 bireysel 69 takım sporcusu ile toplam 107 yetişkin sporcu ile İsrail örnekleminde yapılmıştır. Cronbach Alfa ve Sperman-Brown yarıya bölme güvenirlilik katsayılarından elde edilen sonuçlara göre, bireysel sporlar için olan ölçeğin güvenirliği başarılı yaşam olayları için 0.46, başarısız yaşam olayları için 0.55, toplam puan için 0.75’tir. takım sporları için olan ölçeğin güvenirliliği başarılı yaşam olayları için 0.50, başarısız yaşam olayları için 0.52, toplam puan için 0.75’tir.

11 adet içsel 11 adet dışşal yüklemleme toplam 22 madde

Derecelendirme: 
5li Likert 1 = hiç katılmıyorum 5= Tamamen doğru
İletişim: