Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çırak, O. ve Çakıroğlu, F. P. (2019). Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 35-49.

Sorumlu Yazar: 
Onur ÇIRAK
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında içerik/kapsam geçerliliği (uzman görüşü) için Kendall W analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada 68 maddelik Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeğinin; orjinalinde belirtildiği gibi 6 faktör (boyut) altında toplandığı sonucuna varılmıştır. Her ifadenin faktör yükü 0.30’un üzerinde ve toplam varyans açıklama yüzdesi %30‟un üzerinde olduğundan ölçeğin bu faktörlerde değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,908 olarak bulunmuştur. SBBÖ’nin Açıklayıcı Faktör Analizinde onaylanan 6 alt boyutu için güvenirlik katsayıları; Ağırlık Kontrolü için 0.195, Makro Besin Ögeleri için 0.769, Mikro Besin Ögeleri için 0.687, Sporcu Beslenmesi için 0.655, Supleman için 0.712, Alkol için 0.726 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar, her bir alt boyutun iç tutarlılığının olduğunu göstermektedir.

Ağırlık Kontrolü (3m):
Makro Besin Ögeleri (22m):
Mikro Besin Ögeleri (12m):
Sporcu Beslenmesi (11m):
Supleman (11m):
Alkol (9m):

Derecelendirme: 
3’lü likert tipidir (katılıyorumkatılmıyorum-emin değilim; etkili-etkili değil-emin değilim)
İletişim: