Elit Sporcu Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üzüm, H. (2010). Elit sporcuların örgütsel stres düzeyleri ile örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Hanifi Üzüm
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,90 olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Elit Sporcu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Toplam Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri (α=0.89) olarak bulunmuştur.

35 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Yabancılaşma alt boyutunda yer alan (10., 14., 15., 18., 23., 24., 25., 29., 30., 31. ve 33)’üncü maddeler olumsuz anlamda olduğu için ters çevrilerek puanlanmıştır.

Özdeşleşme(13 m):Kulüp yönetimi benim iyiliğimi düşünür.
Uyuşum(11 m)):Kulüp yönetiminin koyduğu kurallara uyarım.
Yabancılaşma(11 m):Çalışmalarım biter bitmez kulüpten ayrılırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: