Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları ile İlgili Sporcu Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, Ö. ve Öncü, E. (2012). Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları İle İlgili Sporcu Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 67-75.

Sorumlu Yazar: 
Özbay Güven
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik seviyesini test etmek amacıyla ölçekte bulunan 40 maddeye ilişkin yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı 19’a indirilmiştir. Madde yük değerleri 0.579 ile 0.825 arasında değişmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik seviyesini test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0.93 ve 0.83 olarak hesaplanmıştır

19 madde ve 3 alt boyut
Faktör 1 (10)
Faktör 2 (5)
Faktör 3 (4)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)