Sporcu Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kelecek,S., Kara, M.F., ve Aşçı,H. (2018). Sporcu Bağlılık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 16(3). 39-47.

Sorumlu Yazar: 
Selen Kelecek
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini test etmek için Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimax dönüştürmesi uygulanmıştır. Temel bileşenler analizinde kısmi korelasyonların küçük olup olmadığını ve dağılımın faktör analizi için yeterli olup olmadığını test etmek için KMO testi; faktör analizinin değişkenler için uygun olup olmadığının sınanması için ise Barlett testi kullanılmıştır. KMO test sonucu tüm katılımcılar için 0.77; Barlett testi sonucu 2140.921 (p<0.01) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek maddelerinin birbirleri ile ilişkili olarak aynı yapıyı ölçüp ölçmediğinin bir göstergesi olan iç tutarlık, Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Buna göre, ölçeğe ait Cronbach alfa katsayılarının Güven alt boyutu için 0.92; Coşku alt boyutu için 0.90; Dinçlik alt boyutu için 0.83 ve Adanmışlık alt boyutu için 0.75 olduğu belirlenmiştir.

Güven: “Spor branşımda başarılı olmak için gerekli beceri/tekniğe sahip olduğuma inanırım.”
Adanmışlık: “Spordaki hedeflerimi başarma konusunda kararlıyımdır.”
Dinçlik: “Spor branşım ile uğraşırken kendimi enerjik/dinamik hissederim.”
Coşku: “Spor branşımda eğlenirim.”

Derecelendirme: 
1= (Neredeyse Hiç) ile 5= (Hemen Hemen Her Zaman)
İletişim: