Antrenör-Sporcu Arasındaki İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zengin, Ö. (2019). Antrenör-sporcu arasındaki ilişkilerde bağlanma stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Zengin
Geçerlik: 

AFA uyarlanan ölçeğin, uyarlanan kültürdeki boyutlarını ve niteliğini ortaya koymak amacıyla geçerlik çalıĢmaları sırasında yapılması gereken istatistiksel bir yöntemdir (ErkuĢ 2003). Antrenör-sporcu/sporcu-antrenör için Türk kültüründe de uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan AFA da faktör yük değerleri için kabul düzeyi 0,50 olarak belirlenmiĢtir. Üç faktör için yapılan analizde, maddeler, biniĢiklik ve faktör yük değerlerinin kabul düzeyini karĢılayıp karĢılamaması açısından değerlendirildiğinde, faktör yüklerinin istenilen düzeyde olduğu ve biniĢiklik olmadığı tespit edilmiĢtir

Güvenirlik: 

En çok bilinen güvenirlik belirleme yöntemidir. Bir iç tutarlılık yöntemi olan Cronbach‟s Alpha yöntemidir. Maddelerin birbiriyle uyumuna bakılarak güvenirliğin kestirilmesine dayanır (BaĢol 2013). Sporcu versiyonu bağlanma ve alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları kaçınan bağlanma (0,800), kaygılı bağlanma (0,796), güvenli bağlanma (0,863), toplam bağlanma (0,836) yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Güvenilirlik katsayısı 0,796-0,836 arasında değiĢkenlik göstermektedir. Orijinal ölçek üç faktörlü sporcu versiyonu bağlanma ve alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları kaçınan bağlanma (

Ölçek 19 madde 3 faktörden oluşmakta
Kaçınan Bağlanma Boyutu (7m):Endişelerimi gidermek için antrenörümden yardım istemem
Kaygılı Bağlanma Boyutu (7m): Antrenörüm beni bir sporcu olarak önemsiyor mu diye sık sık merak ederim
Güvenli Bağlanma Boyutu (5m): Antrenörümün bana sadık olduğunu bilirim

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”