Spondiloartropatiler için Sağlık Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozcan, E., Yilmaz, O., Tutoglu, A., & Bodur, H. (2012). Validity and reliability of the Turkish version of the Health Assessment Questionnaire for the Spondyloarthropathies. Rheumatology international, 32(6), 1563-1568.

Sorumlu Yazar: 
O. Yilmaz
Geçerlik: 

Yapı geçerliği Spearman korelasyonu ile incelendi ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğuna ulaşıldı.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık Croanbach Alfa katsayısı 0.89 bulunmuştur.

Spondiloartropatiler için Sağlık Değerlendirme Anketi 10 alt boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: