Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kayıtlarına İlişkin Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, A., ve Bilgehan, T. (2021). Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kayıtlarına İlişkin Görüş Ölçeğinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İçin Yeniden Uyarlanması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 2(2), 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba bilgehan
Geçerlik: 

Faktör analizi yapılmadan önce örneklemin yeterliliğinin test edilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) ve Barlett testi kullanılmıştır, daha sonra ‘Mobil Sağlık ve Kişisel Sağlık Kayıtlarına
İlişkin Görüş Ölçeği’nin yapısal geçerliliğini değerlendirmek için ölçekte yer alan 31 maddenin
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. KMO değeri 0.930, Barlett Testi değeri 5096,880 ve
p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için Cronbach alfa değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ∝= 0.940’dır

Mobil sağlık uygulamalarını indirmek maliyetsizdir.
Mobil sağlık uygulamalarını indirmek kolaydır. .
Mobil sağlık uygulamalarının kullanımı kolaydır.
Mobil sağlık uygulamalarının hastaların sağlık kayıtları
yönetiminde kullanılmasını olumlu buluyorum.
Kişisel sağlık kayıtlarıma ios, android vb. işletim sistemine
sahip cihazlar ile ulaşabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: