Sağlık Personeli Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Tutum Ölçeği (SPSTDTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuşcu, F.N., Yılmaz, F.Ö. & Kuşçu Karatepe, H. (2022). Sağlık Personeli Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Tutum Ölçeği
(SPSTDTÖ): Metodolojik bir çalışma. Journal of Academic Value Studies, 8(1), 56-65. http://dx.doi.org/10.29228/javs.57319

Sorumlu Yazar: 
Fatma Nuray KUŞCU
Geçerlik: 

Ölçeğin istatistiksel olarak yapı geçerliğinin tespiti için AFA tekniği uygulanmıştır. Bulunan madde toplam puan korelasyon değerleri 0.50 ve altında olan değerlerinde olan maddeler 16 madde ölçekten çıkartılarak yapılan AFA sonucunda madde toplam puan korelasyon değerlerin uygun olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde faktör yükü değer katsayısı, maddelerin faktörler ile olan ilişkisini açıklamada kullanılan bir değerdir. İşaretine bakılmaksızın 0.50 ve üstü faktör yükü ise oldukça iyi olarak kabul edilmektedir ve değişken çıkartmada dikkate alınmaktadır. Maddelerin her iki faktörde de yer alma durumunun olmasının sonucunda karmaşıklık yaratmıştır. Bu kapsamda faktör yükleri iki faktörde yer alan 5 madde çıkarılarak tekrar AFA yapılmıştır. Analiz sonucunda KMO analiz sonucu 0,961 ve Barlett testi anlamlı (p<0,05) olması örneklemin büyüklüğü ve değişkenler arası korelasyonların faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. AFA sonucunda verilerin ölçeğin üç faktörlü yapısında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğinin faktör yükleri incelendiğinde ölçek maddelerinden S25, S26, S27, S28, S32, S34, S38, S40, S41, S42, S43, S44 soruları %25,485 açıklama oranı ile fayda boyutunu; S9, S10, S13, S14, S17, S18, S29 soruları %17,413 açıklama oranı ile farkındalık boyutunu; S1, S2, S3, S4 soruları %15,192 açıklama boyutu ile kapsam boyutunu oluşturmaktadır. SPSTDTÖ’nün toplam varyansı açıklama yüzdesi 58,090 olduğu belirlenmiştir. AFA sonuçlarını desteklemek amacı ile DFA yapılmıştır. DFA sonucunda elde edilen değerlerin literatürde kabul edilebilir uyuma sahip olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçek güvenirliği kapsamında Cronbach Alpha değerleri incelenmiştir. SPSTDTÖ ve alt boyutlarının Cronbach Alpha değerlerinin 0,80-1.00 arasında yer alması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca SPSTDTÖ’nün genel ve alt boyutlarına arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi sonuçlarına yer almaktadır. SPSTDTÖ’nün genel ve alt boyutlar arasındaki ilişkilerin tamamı istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü yüksek ilişki olduğu belirlenmiştir

1.Sağlık teknolojilerinin idari boyutu vardır.
2.Sağlık teknolojilerinin mali boyutu vardır.
3.Sağlık teknolojilerinin teknik boyutu vardır.
4.Sağlık teknolojilerinin tıbbi boyutu vardır.
5.Sağlık teknolojileri profesyonel kullanım ve uygulama gerektirir.
6.Sağlık teknolojileri profesyonel teknik bakım/onarım gerektirir.
7.Sağlık teknolojileri kullanımı profesyonellerin başarısı arttırır.
8.Sağlık teknolojileri profesyonellerin daha verimli çalışıp daha başarılı olmalarını sağlar.
9.Sağlık teknolojileri profesyonellere zaman kazandırır.
10.Sağlık teknolojileri profesyonellerin performansını arttırır.
11.Sağlık teknolojileri bilinçli kullanılmalıdır.
12.Sağlık teknolojileri kullanımı sağlıkla ilgili beceri teknolojisini içerir.
13.Sağlık teknolojileri sağlıkla ilgili denetim teknolojisini içerir.
14.Sağlık teknolojileri ilaç teknolojisini de içerir.
15.Sağlık teknolojileri sağlıkla ilgili güvenliği sağlar.
16.Sağlık teknolojileri şeffaf bilgi sunar.
17.Sağlık teknolojileri klinik etkililiği sağlar.
18.Sağlık teknolojileri hastanede kalış süresini kısaltır.
19.Sağlık teknolojilerinin paydaşları vardır.
20.Sağlık teknolojileri sağlıkla ilgili etik kararlar verilmesini kolaylaştırır.
21.Sağlık teknolojileri organizasyon yapmayı sağlar.
22.Sağlık teknolojileri eşgüdümü kolaylaştırır.
23.Sağlık teknolojileri kanıta dayalı tıp uygulamalarına yardımcı olur.
*Sağlık Personeli Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Tutum Ölçeği 23 sorudan oluşmaktadır. 1.-4. sorular ölçeğin Kapsam Boyutunu, 5.-11. sorular Farkındalık Boyutunu, 12.-23. sorular Fayda Boyutunu oluşturmaktadır. Ölçekte ters kodlama bulunmamaktadır

Derecelendirme: 
5’li Likert tipinde hazırlanan ölçek ‘1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum’ şeklinde derecelendirilmektedir
İletişim: