Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akgün, Ö. E., Küçük, Ş., Çukurbaşı, B. ve Tonbuloğlu, İ. (2014). Sözel veya Görsel Baskın Öğrenme Stilini Belirleme Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 277 – 297. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201416218

Sorumlu Yazar: 
Özcan Erkan Akgün
Geçerlik: 

Orijinal ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları, Midwestern Üniversitesinde öğrenim gören 104 öğrenciden elde edilen veriler ile
gerçekleştirilmiştir. Özgün ölçeğin yapı geçerliliği, doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.
Analiz, ölçeğin sözel ve görsel alt ölçekleri için ayrı ayrı yapılmış ve sonuçlar ölçeğin faktör
yapısına ilişkin önerilen modelin geçerli olduğunu göstermiştir. Ölçekten elde edilen verilere yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), önceden belirlenen ya da kurgulanan bir
modelin elde edilen verilerle ne derece doğrulandığını incelemeyi amaçlamaktadır
(Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel, 2004). Bu sebeple, ölçeklerin Türkçe
uyarlamasının yapıldığı bu araştırmada, 240 öğretmen adayından elde edilen verilerle
doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin yapı geçerliliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Özgün ölçekteki faktörlerin güvenirliği Cronbach alfa katsayısısı ile incelenmiştir. Özgün ölçeğin, görsel alt boyutu için
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .81, sözel alt boyutu için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı
ise .86 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 16 madde
Sözel Ölçek (8 m): Sözcükleri kullanmamı gerektiren işleri yapmaktan zevk alırım.
Görsel Ölçek (8 m): Yaşantımdaki bazı özel anlarımda gördüklerimi zihnimde resmederek rahatlamaktan keyif alırım.
.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= benim için her zaman doğru – 4= benim için her zaman yanlış)
İletişim: