Nesnesel-Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nuhoğlu, P., ve Akkoyunlu, B. (2012). Nesnesel-Uzamsal İmgeleme ve Sözel Bilişsel Stil Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 299-309.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Nuhoğlu
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği için alan uzmanlarının görüşü alınmıştır. Yapı geçerliği için ise üç model sırasıyla denenerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmış,en iyi uyum değerlerini ”ilişkili üçlü faktör” modelinin verdiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .829 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 45 madde
Nesnesel görsel (15) :
Uzamsal görsel (15) :
Sözel (15) :

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: