Sosyal Sorumluluk Ölçeği (İşletmeler için)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tak, B. (2002). İşletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından algılanan performanslarının ölçümüne yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ferda Erdem (Ed.) 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi bildiriler kitabı içinde (s. 145-160). İstanbul: Mart Basımevi.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: