Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, Ö. ve Deveci H. (2019). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Ölçeğinin geliştirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 751-792.DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.008

Sorumlu Yazar: 
Önder Eryılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere gerçekleştirilen AFA sonucunda ortaya 4 boyuttan oluşan 17 maddeli bir yapı ortaya çıkmıştır. AFA sonrasında ortaya çıkan 4 faktörlü ve 17 maddelik yapının DFA sonrasında doğrulandığı gözlemlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının Cronbach’s Alpha iç tutarlılık kat sayısı ,828 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 17 madde dört faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=her zaman, 2=genellikle, 3=bazen ve 4=hiçbir zaman)
İletişim: