Sosyal Medya Öğretmen – Öğrenci Etkileşimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korucu, A. T. ve Usta, E. (2017). Sosyal Medya Öğretmen – Öğrenci Etkileşimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 197-216.

Sorumlu Yazar: 
Agah Tuğrul Korucu
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ortaya çıkan altı faktörlü yapının geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Öncelikli olarak yapılan DFA sonucunda SMÖÖEÖ’nün uyum değerleri incelenmiştir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri şöyledir: χ2(sd=512, N=400)= 3242,55, pp<.000, RMSEA= 0,098, S-RMR= 0,096, GFI= 0,81, AGFI= 0,89, CFI= 0,86, NNFI= 0,83 ve IFI= 0,96’dir.

Güvenirlik: 

SMÖÖEÖ’nün elde edilen puanların ne derece güvenilir olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Katsayılar ölçeğin bütünü için ise 0,85 olarak bulunmuştur.

F1-Sanal lider (13 madde): 27. Öğretmen sosyal medya da dahil her ortamda öğrencisinden sorumludur.
F2- Geleneksel öğretmen(7madde): 37. Sosyal medyanın eğitim amaçlı olarak kullanıla bilineceğini fikrine katılmıyorum.
F3-İzleyen (Esnek) Öğretmen(4 madde): Sanal ortamda bulduğum ve beni ekleyen bütün öğrencilerimi sosyal ağıma eklerim.
F4-Sanal aktiflik(4 madde): 6. Günlük olaylarla ilgili haberleri sosyal medyada yorumlarım.
F5-Sosyal paylaşımcılık(3 madde): 3. Sosyal hayatımla ilgili ile paylaşımlarda sıkça bulunurum.
F6-Akademik paylaşımcılık( 3madde): 9. Öğrencilerimin ders ile aktivitelerini paylaşırım.

Derecelendirme: 
6’lı Likert(1, Kesinlikle katılmıyorum; 6 ise “Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: