Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başer, E. H. ve Kılınç, E. Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 75-89. http://dx.doi.org/10.19126/suje.57328

Sorumlu Yazar: 
Enis Harun Başer
Geçerlik: 

Alt ölçekler düzeyinde faktör yük değerleri birinci faktör için .71 ile .49 arasında, ikinci faktör için .74 ile .57 arasında, üçüncü faktör için .70 ile .47 arasında ve dördüncü faktör için .74 ile .42 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular için Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmış ve ölçeğin tamamında .89, ilk alt boyutunda (Eyleme Dönük Sorumluluk) .88, ikinci alt boyutunda (Ekolojik Sorumluluk) .74, üçüncü alt boyutunda (Özgeci Sorumluluk) .77 ve dördüncü alt boyutunda (Ulusal Sorumluluk) ise .73 bulunmuştur.

4 alt boyut ve 30 madde
Eyleme Dönük Sorumluluk (12 m)
Ekolojik Sorumluluk (5 m)
Özgeci Sorumluluk (7 m)
Ulusal Sorumluluk (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: