Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, A. ve Gürol,M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 4(2), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Uysal
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek
için en çok olabilirlik metodu (maximumlikelihood) kullanılarak açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır.Ölçeğin görünüş geçerliğinin belirlenmesi amacıyla alan uzmanlarının incelenmesine
sunulmuştur. 12 madde olarak hazırlanmış olan ölçek, bazı maddelerin (2 madde) binişik
olduğu 1 maddenin de özgüvenden çok özyeterlik algısı ile ilişkili olduğu için ölçekten
çıkarılmıştır. 9 maddelik ölçeğin tekrar incelenmesi sonucunda maddelerin açık, anlaşılır
olduğu ve öğretime yönelik özgüven anlayışını yansıttığı yönünde uzmanlardan dönüt alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa değeri .92 bulunmuştur.

1. Sınıf içi problemleri pedagojik ilkeler çerçevesinde
çözebiliyorum.
2. Programlardaki değişimi kolaylıkla uygulamaya
dönüştürebilirim
3. Sınıf içi ve dışında farklı öğretim uygulamaları
yapabilirim
4. Yenilikçi bir yaklaşımı (model, yöntem, teknik vb.)
sınıfımda uygulayabilirim
5. Başkalarının sınıfta yaptıkları iyi uygulamaları ben de
Yapabilirim.

Derecelendirme: 
“5=Çok İyi, 4=Yeterinde, 3=Biraz, 2=Az, 1=Hiç”
İletişim: