Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tortop, H. S. ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 87-98.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Said Tortop
Geçerlik: 

Ölçekteki 14 maddeye ait faktör yük değerleri .811 ile .409 arasında değişmektedir. Birinci faktör toplam varyansın % 22,5’ini, ikinci faktör %20,9’unu ve üçüncü faktör % 20,8’ini, dördüncü faktör % 18.7’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için güvenilirlik katsayısı 0.95; Üst Bilişsel Beceri Öğretimi boyutu için .88, Bilişsel Beceri Öğretimi boyutu için .90, Motivasyonel Beceri Öğretimi boyutu için .91, Yönetimsel Beceri Öğretimi boyutu için .89, şeklindedir.

14 madde ve 4 alt boyut
Üst Bilişsel Beceri Öğretimi (3 m)
Bilişsel Beceri Öğretimi (3 m)
Motivasyonel Beceri Öğretimi (4 m)
Yönetimsel Beceri Öğretimi (4 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: