Sosyal Bilgiler Dersi Ödevlerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dinç, E. ve Keçe, M. (2012). Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ödevlerine yönelik tutumlarının ölçülmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 15-34.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Dinç
Geçerlik: 

Ulaşılan veriler üzerinden ölçeğin geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve testte bulunan maddelerin madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı üzerinden güvenirlik düzeyi belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı .94 iken test tekrar test korelasyon katsayısı r = .91 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi ölçme aracının tek faktörlü bir yapıda olduğu ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ödevlerine ilişkin tutumlarını belirlemek üzere kullanılabilecek geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

32 madde

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= katılmıyorum – 3= katılıyorum)