Sosyal Bilgiler Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zayimoğlu-Öztürk, F. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarına ilişkin özyeterlik düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Zayimoğlu Öztürk
Geçerlik: 

Ölçek, kapsam (içerik) geçerliliklerinin belirlenmesi için 5 uzman tarafından
incelenmiştir. Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen ve öğretmen adayı
özyeterliklerini ölçmeyi amaçlayan 126 madde, faktör analizi ile test edilmiştir. Verilerin
analize uygunluğu ise KMO katsayısının ve Barlett Sphericity testinin de anlamlı (P≤.01)
çıkması ile açıklanabilir. Yapılan ilk analiz ölçeğin on dört faktörlü olduğunu göstermiştir.
Bu on dört faktörün açıkladığı toplam varyans %70,9’dur (EK-5). Faktör yükü değeri
0.40’ın üzerindeki maddeler ölçeğe alınmış, 15 madde faktör yüklerinin düşük olması
nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. 15 madde çıkarıldıktan sonra tekrar faktör analizi yapılan
111 madde, faktör döndürme sonrasında yine on alt boyutta toplanmıştır (EK-5). Faktör
döndürme işleminden ve maddeler çıkarıldıktan sonra belirlenen on faktör, içerikleri
dikkate alınarak alanyazına uygun biçimde adlandırılarak yeniden tanımlanmıştır.
Faktörlerin içerikleri dikkate alınarak isim verilmeye çalışılmış, bu doğrultuda her bir
faktöre sırasıyla öğrenme alanlarının isimleri verilmiştir.

Güvenirlik: 

Faktör
analizi işlemlerinden sonra son halini alan veri toplama aracının iç tutarlılığını incelemek
ve güvenirlik kanıtını ortaya koyabilmek amacıyla, ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı (0.90) olarak
bulunmuştur. Araştırmacılar (Balcı, 2001; Tavşancıl, 2002; Turgut ve Baykul, 1992),
106
0.70’in üzerindeki değerleri kabul edilebilir olarak gördüğünden, hesaplanan bu katsayının
literatüre göre araştırma yapmaya uygun bulunduğu ifade edilebilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= oldukça uygun)
İletişim: