Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politika Konularına Eğilimlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akhan, O. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik eğilimlerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Pilot uygulama sonucunda alt boyutların iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0.907, 0.891, 0.759, 0.788, 0.857 ve 0.698 olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı, 0 ile +1 arasında değişkenlik gösterir. Güvenirlik katsayısının 1‘e yakın değerler alması güvenirliğin yüksek olduğu, maddeler arasında iç tutarlılığın yüksek olduğu anlamına gelir ve istendiktir. Ölçek 5‘li likert tipinde ölçeklendiğinden
güvenirliğe Cronbach alfa katsayısı ile bakılmıĢtır. iç tutarlılık bilgisi veren 52 maddelik ölçeğin Cronbach alfa katsayı güvenirliği 0.906 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: