Şizofreni Hastalarının Yakınları için Damgalanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, G., Tambağ, H., & Savaş, N. (2021). Psikiyatri Hasta Yakınları için Damgalanma Ölçeği Geliştirme; Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of Academic Medicne and Pharmacy, 3(2), 115-119.
http://dx.doi.org/10.29228/jamp.48597

Sorumlu Yazar: 
Gamze Yıldırım
Geçerlik: 

Faktör analizine göre ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.871, Barlett’s Test sonucu önemli (p<0.001) bulundu. Screen grafik çizildi. Hiçbir maddenin faktöre katkısı 0,40 sınır değerine eşit ya da düşük bulunmadı ve ölçekten çıkarılmadı. Ölçek son haliyle beş faktörde toplandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayı 0.909 olarak hesaplandı ve toplanabilir puan özelliği taşıdığı tespit edildi (F=1.838, p=0,175). Ölçek toplam puanı madde sayısı olan 17’ye bölünerek ölçekten alınabilecek minimum puan 1, maksimum puan 3 şekline dönüştürüldü.

Birinci faktör: 1, 2, 3, 4, 9, 15. maddeler
İkinci faktör: 5, 6, 7. maddeler
Üçüncü faktör: 8, 10, 11. maddeler
Dördüncü faktör: 12, 13, 14. maddeler
Beşinci faktör: 16,17. maddelerdir.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (3=evet – 2=bazen – 1=hayır)
İletişim: