Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kavak, S. (2007). Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeğinin geliştirilmesi ve 0–8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları (Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Salise KAVAK
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin değerleri dört ebeveyn için ayrı ayrı uygulanmış ve dördü için de örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmaya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bartlestt’s test uygulanarak da dördününde üçer alt boyutu kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine yapı geçerliği için yapılan faktör analizi hesaplamalarında, psikolojik testlerde en güvenilir sonucu veren Varimax Rotaded yöntemi kullanılmış ve oldukça yüksek sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel işlemlerin sonucundan da anlaşılacağı gibi Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerliğe sahiptir.

Güvenirlik: 

Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği test- tekrar test puanları korelasyon katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde iç tutarlılık güvenirliği için yapılan Cronbach alfa ve split half yöntemlerinin uygulamaları da tüm ebeveynler açısından ,001 düzeyinde anlamlı sonuçlar vermiştir.

44 madde 3 alt boyut
Engelliliği kabullenme :Torununun özel gereksinimiyle ilgili yapılmaması gerekenleri bilir ve ona göre davranır.
Özveride bulunma (maddi/fiziksel destek) alt boyut:Çocuğumuza bakacağını söyleyerek, eşimle kısa bir tatil yapmamız
için ısrar eder.
İlgi gösterme (duygusal destek) :Özellikle torununu görmek için gelir.

Derecelendirme: 
5’li Likert