Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çıtak, S., Oral, E.T., Aker, A.T. ve Şenocak, M. (2006). Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)’nin güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2),115-128.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Çıtak
Geçerlik: 

Geçerlik
analizleri de, ESÇ’nin hem negatif belirtiler hem de bütüncül sınıflandırma açısından geçerliğinin yüksek (U: 60.0, p:
0.03) olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda, ESÇ’nin
negatif belirtiler ve bütüncül sınıflandırma açısından iç güvenilirlikleri yüksek bulunmuştur (cronbach alfa: 0.85).
ESÇ’nin araştırmacılar arasında negatif belirtiler açısından
orta düzeyde (kappa: 0.51-0.61), bütüncül sınıflandırma ve
bütüncül şiddet açısından ise çok yüksek düzeyde (kappa:
0.88-0.93) güvenilirliğe sahip olduğu saptanmıştır

Tek alt boyut ve 12 madde:
Kısıtlı duygulanım
Duygusal erimde azalma

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=Normal – 4=Ciddi bozulma)
İletişim: