Sınıf Yönetimi Konusunda Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının Sınıf Yönetimi Konusunda Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (SYÖİÖ) geliştirme çalışması. Turkish Studies, 8(12), 299-310.

Geçerlik: 

Bu bölümde, SYÖĠÖ ‟nin yapı geçerliği kapsamında AFA ve DFA uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Her bir sorunun varyansına dayalı olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı
0.81‟dir. Alt faktörlerden elde edilen iç tutarlık katsayıları sırasıyla .76, .77 olarak belirlenmiĢtir. Özdamar‟a (1999:522) göre ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı; .80≤ α <1.00 aralığında ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Derecelendirme: