Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İkiz, F. E., Totan, T. ve Karaca, R. (2014). Sorumluluk inançlarını arttıran faktörleri belirleme ölçeğinin uyarlanması. Literatür Sempozyum Dergisi, 1(1), 24-32.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Ebru İkiz
Geçerlik: 

Ölçeğin özgün hâlinin Türkçe formunda doğrulanma düzeyini incelemek amacıyla SİAFBÖ’nin yapı geçerliği çalışması DFA’yle
incelenmiştir. Birinci düzey DFA sonucunda elde edilen uyum belirteçlerinin hemen hepsinin yeterlik gösterdiği belirlenmiştir (2=760.37, sd=224; p=
.000; 2/sd=3.40; GFI=
.88; NFI= .89; CFI= .92; IFI=.92; RFI=.88; RMSEA= .076; RMR= .069; SRMR=
.059). GFI ve NFI uyum belirteçlerinin istenen değer (Schumacker ve Lomax
2004, Tabachnick ve
Fidell 2008) olan .90’dan aşağıda oldukları belirlenerek modele ait modifikasyon önerileri incelenmiştir. Modifikasyon önerileri arasında 2 değerinin azalmasına dolayısıyla uyum belirteçlerinin yükselmesinde katkıda olacağı yönünde öneriler bulunan madde 15 ile madde 13; madde 17 ile madde 16; madde 19 ile madde 18 ve madde 21 ile madde 20’ye ait madde hata kovaryansları ilişkilendirilmesine gidilmiştir. Sonuç olarak elde edilen uyum belirteçlerine göre model ile veri arasında yeterli düzeyde uyumun var olduğu gözlenmiştir ( 2=609.27, sd=220; p=.000; 2/sd=2.77; GFI=.90; NFI=.92; CFI= .94; IFI=.94; RFI=.90; RMSEA=.068; RMR= .067; SRMR=.057).

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: