Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Uygulama Ve Yeterlilik Düzeyleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, İ., N. (2008). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sorumlu Yazar: 
İnci Nur YILDIRIM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1= Hiç bilmiyorum-Uygulamıyorum – 5= Tamamen biliyorum-Uyguluyorum)