Şiddet Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Haskan, Ö. ve Yıldırım, İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 165-177.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Haskan
Geçerlik: 

ŞEÖ’nün yapı geçerliğini ve faktör yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışması ise iki yolla hesaplanmıştır: Birincisi, Cronbach Alpha katsayısı bulunmuştur. (Alpha = .87); ikincisi, test – tekrar test güvenirlik katsayısı (rXX=.83) hesaplanmıştır. Daha sonra ŞEÖ’nün kullanılabilirliği tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme (3=her zaman-1=hiçbir zaman)
İletişim: