Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özmen, D.(2004). Sağlık inanç Modeli yaklaşımı ile Servikal Kanserin erken tanısına ilişkin tutumlara yönelik ölçek çalışması. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Özmen
Geçerlik: 

Ölçek kapsam geçerliği için 12 uzman tarafından değerlendirilmiştir. Faktör analizi sonucu Algılanan Duyarlılık boyutu varyansın %26.471’ini, Algılanan Ciddiyet boyutu %7.849’unu, Algılanan Engel boyutu %4.933’ünü ve Algılanan Yarar boyutu %4.632’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümünün Cronbach Alpha katsayısı 0.89’dur. Alt boyutların katsayıları sırasıyla 0.71, 0.78, 0.70 ve 0.72’dir. İki yarı test güvenirlik sonuçlarına göre ölçeğin iki yarısı arasındaki korelasyon 0.85’tir. Gutmman Split-Half katsayısı 0.89 ve Spearman-Brown katsayısı da 0.89 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur.

30 madde,4 alt boyut

Algılanan Duyarlılık (9 m): Rahim ağzı kanseri hakkında pek fazla düşünmüyorum.

Algılanan Ciddiyet (8 m): Rahim ağzı kanseri olmaktan korkuyorum.

Algılanan Engel (7 m): Sağlık güvencesi olması rahim ağzı kanseri erken tanısı için düzenli muayeneye gitmeyi kolaylaştırır.

Algılanan Yarar (6 m): Rahim ağzı kanseri erken tanısı için düzenli muayene yaptırmak gerektiğine inanmıyorum.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum)
İletişim: