Erken Çocukluk Dönemi Düşünme Eğitimi Öğretmen Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Mutlu
Geçerlik: 

Kaiser – Meyer – Olkin değeri ,865 olarak bulunmuştur. Bu değerin bilimsel olarak saptanan ,50’nin üstünde olması nedeniyle, örneklem grubunun Faktör Analizi yapmak için yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bartlett değeri 6084,062 olup; istatistiksel açıdan ,001 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puanlarının güvenirliği için bulunan Cronbach Alfa katsayısı ,9564’tür.

59 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

Temel Düşünceler(17 m): Düşünmeyi öğretmektense, kuralları öğretmek gerekir.
Amaçlar(26 m): Düşünme eğitimi, çocukları düşünme eylemi konusunda geliştirmelidir.
Öğretmen Rolleri(16 m): Çocukları çok iyi gözlemlemelidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum-5:Kesinlikle Katılıyorum)