Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güngör, İ. (2009). Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İlkay Güngör
Geçerlik: 

Kapsam geçerliliği uzman görüşü ile değerlendirilmiş ve kapsam geçerlik indeksi puanları normal ve sezaryen doğum versiyonları için sırasıyla 0,91 ve 0,89 bulunmuştur. Madde-toplam puan ve alt boyut-toplam puan skorları her iki ölçekte anlamlı korelasyon göstermiştir.

Güvenirlik: 

Her iki ölçekte iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı (0,91) oldukça iyi bulunmuştur.

İki ölçekten yararlanılmıştır. Bunlar Normal Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği’dir. Birinci ölçekte toplam 43 madde ve ikinci ölçekte 42 madde vardır. Ölçekte 10 alt boyut vardır
Sağlık Ekibini Algılayışı
Doğum Eyleminde Hemşirelik Bakım
Rahatlatma
Kararlara Katılım ve Bilgilendirme
Bebekle Tanışma
Postpartum Bakım
Hastane Odası
Hastane Olanakları
Mahremiyete Saygı ve Beklentilerin Karşılanması

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: