Uzaktan Eğitimde Öğrenci Başarı ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörleri Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çengel, M. (2014). Uzaktan eğitimde öğrenci başarı ve memnuniyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Sakarya Üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi Açık Akademik Arşiv Sistemi. https://hdl.handle.net/20.500.12619/77517

Sorumlu Yazar: 
Metin ÇENGEL
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışması adına görünüş, kapsam ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Bu kapsamda ölçeğin görünüş ve kapsam geçerliliği için bir dil uzmanı, üç alan uzmanları, bir psikolojik danışman ve bir ölçme ve değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır.

* Yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonuçlarına göre toplam varyansın %89.62’sini açıklayan 57 maddeden oluşan 6 boyutlu bir ölçek elde edilmiştir.

* Elde edilen sonuçlara göre; özdeğeri 1’den büyük olan ölçek maddesi tespit edilmediğinden orijinal ölçekten hiçbir madde çıkarılmamıştır.

* Açıklanan varyans %88,62’dir; oldukça yeterli. Test geliştirmede açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olmasından dolayı yeterli kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Araştırmanın güvenirliğini belirlemek için Cronbach’s alpha ile belirlenen ölçeğin altı faktörlü yapısının iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur.

Memnuniyet Boyutu Örnek Maddeler

Mem1 Sitede bulunduğum sürece kendimi mutlu hissediyorum
Mem2 Sitede olduğum sürece zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum
Mem3 Kendimi bu sitede güvenli hissediyorum.
Mem4 Tasarımı modern ve dinamiktir
Mem5 Bu platformda aranılan bilgiye erişim kolaydır.
Mem6 Görsel açıdan çekicidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: