Resimli Psikososyal ve Davranış Sorunları Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ardıç, E. (2013). Resimli psikososyal ve davranış sorunları kontrol listesinin geçerlilik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Elif Ardıç
Geçerlik: 

Çalışmanın metadolojik sonuçları PPSC‟nin kullanıldığı sınırlı sayıdaki çalışma ile tartışılmıĢtır. Bu çalışmada PPSC‟nin içerik geçerliği Kapsam Geçerlik İndeksi ile hesaplanmıştır ve oldukça yüksek bir değerde (KGĠ: % 92.2) bulunmuştur. Bu
değer bir ölçüm aracında KGĠ 0.80‟den büyük ise kapsam geçerliğinin yeterli kabul edileceğine ilişkin literatüre göre tatmin edici bir düzeydedir.

Güvenirlik: 

Diğer bir güvenirlik değeri olan cronbach alfa tutarlılığı ise bu çalışmada 0.89 olarak bulunmuştur. Toplam alfa düzeyi 0.80‟den büyük ise oldukça yeterli ya da 0.70‟in üzerinde ise yeterli olarak kabul edilir Borowsky, Mozayany ve Ireland (2003) PSC‟nin toplam cronbach alfa tutarlılığını 0.67 olarak göstermiştir. Bu çalışmadaki sonuç cronbach alfa kriterlerini yeterli düzeyde karşılamakla birlikte, PSC‟nin Türkçe uyarlama çalıĢmasında elde edilen sonuçlara benzer (Erdoğan ve Öztürk 2011), PSC‟nin özgün çalışmasının sonuçları Flemenkçe PSC‟nin uyarlama çalışmas ve Filipince PPSC‟nin uyarlama çalışması sonuçları ile de eşittir

17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“ Doğru değil/ Asla” , “ Bazen ya da Biraz Doğru” ve “Sıklıkla Doğru”
İletişim: