Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Buluş, M. (2003). Rasyonel Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliği. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 133-138.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 

Biliş Gereksinimi ve Sezgisel İnanç alt ölçeklerinin Kavramsal Düşünme Ölçeği’nin alt ölçekleriyle ilişkisine bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar, başa çıkma ölçülerinin (alt ölçeklerinin) biliş gereksinimi ile daha güçlü korelasyonlar gösterdiğini (sezgisel inanç alt ölçeğine göre) belirtmektedir. Biliş Gereksinimi Kavramsal Düşünme Ölçeği ile .17, p< .05; alt ölçekleri olan Negatif Genelleme Yokluğu ile .26, p< .01, Davranışsal Başaçıkma (pozitif düşünme, eylemmerkezlilik, vicdanlılık) ile .49, p< .001 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki gösterirken, aşırı iyimserlik ile -.32, p< .001, Sterotip Düşünme ile -.28, p< .05, Polyannacı Düşünme ile -.32, p< .01 düzeyinde anlamlı ters ve Esoterik Düşünme ile de -.06, p> .05düzeyinde anlamsız ilişki göstermiştir.Tüm bu bulgular, RYDSÖ’nin birleşici ve ayırt edici geçerliğinin kanıtı olarak kabul edilmiş.

Güvenirlik: 

Biliş gereksinimi formunun güvenirlik katsayısı ∝ = .87;sezgisel inanç alt ölçeğinin (12 madde) ise ∝ = .77 olarak elde edilmiştir. Maddeler arası (inter-item) ortalama korelasyonlar Biliş Gereksinimi için .26, Sezgisel İnanç için ise .23 olarak bulunmuştur. Scree test sonucunda, iki faktör için toplam varyansın %32.2’sini oluşturan bir varyans elde edilmiştir.Birinci faktör (%19.8) yeni biliş gereksinimi ölçeğindeki tüm maddeleri içerirken, ikinci faktör (%12.4) sezgisel
inanç alt ölçeğini oluşturmuştur. Bütün maddeler .30’un üzerinde faktör yükü göstermiştir. Ölçeğin ortalaması ve standart sapması biliş gereksinimi için x = 64.29, ss = 10.54; sezgisel inanç için x = 41.13, ss = 6.08 olarak hesaplanmıştır.İki alt ölçekten alınan puanlar üzerinde yapılan analizler, ölçeklerin birbiriyle ilişkili olmadığını göstermiştir (r = -.079). Elde edilen sonuçlara her iki ölçeğinde güvenilir olduğunu göstermiştir.

31 madde ve 2 alt ölçekten oluşmaktadır.
Biliş Gereksinimi (19 madde)
Sezgisel İnanç (12 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen yanlış – 5= amamen doğru)
İletişim: