Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Irmak, T., Tekinsav-Sütçü, S., Aydın, A., Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.

Sorumlu Yazar: 
Türkan Yılmaz Irmak
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik bulgularının incelenmesi için yapı geçerliği, ölçüt geçerliği ve içerik geçerliği kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik bulguları incelendiğinde ABC’nin Cronbach alfa ve Spearman Brown iki yarım test güvenirlik katsayılarının .92 olduğu bulunmuştur. Güvenirlik analizleri her bir alt test için ayrı ayrı yapıldığında Cronbach alfa değerlerinin .65 (sosyal ve öz bakım) ile .82 (ilişki kurma) arasında değiştiği, Spearman Brown iki yarım test güvenirlik değerlerinin benzer şekilde .61 (sosyal ve öz bakım) ile .84 (ilişki kurma) arasında olduğu bulunmuştur.

57 madde ve 5 alt boyut

Duyusal (9 m)
İlişki Kurma (12 m)
Beden ve nesne kullanımı (12 m)
Dil Becerileri (13 m)
Sosyal ve Öz Bakım becerileri (11 m)

Derecelendirme: 
İletişim: