Praetoryanist Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A. (2020). Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 7
(1), 21-33. https://dx.doi.org/10.17336/igusbd.594548

Sorumlu Yazar: 
Ali Baltacı
Geçerlik: 

Uyum göstergeleri incelendiğinde, ilk düzey tek boyutlu modelin (χ2/sd=2.56, p=0.01, CFI=0.91, NFI= 0.92, SRMR=0.09, RMSEA=0.06, GFI=0.85, AGFI=0.81) ve üç boyutlu modelin (χ2/sd=2.45, p=0.00, CFI=0.95, NFI= 0.93, SRMR=0.06, RMSEA=0.04, GFI=0.86, AGFI=0.87) oldukça iyi bir uyum gösterdiği belirlenmiştir. ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, yapısal modelin ölçümlenen verilerle oldukça iyi bir uyuma sahip olduğu söylenebilir (χ2(329)=676.48;p>0.01). Karşılaştırma uyum göstergelerinin de (χ2/sd=2.05, p=0.01, CFI=0.97, NFI= 0.93, SRMR=0.05, RMSEA=0.04, GFI=0.92, AGFI=0.91) oldukça uyumlu bir
modeli işaret ettiği sonucuna varılabilir.

Güvenirlik: 

Praetoryanist liderlik ölçeğinin ‘yönlendiricilik’ boyutu için iç tutarlılık katsayısı (α) .87 ve bileşik güvenirlik katsayısı .91; ‘kısıtlayıcılık’ boyutu için iç tutarlılık katsayısı (α) .88 ve bileşik güvenirlik katsayısı .92 ve ‘yetkecilik’ boyutu için iç
tutarlılık katsayısı (α) .91 ve bileşik güvenirlik katsayısı .93 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ilişkin toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .89 ve bileşik güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.

21 madde ve 3 alt boyut vardır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman -5 her zaman)
İletişim: