Dönüşümcü Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taş, A. ve Çetiner, A. (2011). Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik davranışlarını gerçekleştirme durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 369-392.

Sorumlu Yazar: 
Ali Taş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1’den (Hiç katılmıyorum.) 5’e (Her zaman katılıyorum.) kadar işaretlemeye olanak veren 5’li Likert tipi
İletişim: