Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oğuz, V. ve Köksal- Akyol, A. (2015). Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 105-122. http://dx.doi.org/10.14812/cufej.2015.006

Sorumlu Yazar: 
Vuslat Oğuz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışması için Kapsam Geçerlik İndeksi ve Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Kapsam geçerliği indeksi değerlerinin hesaplanması sonucunda, maddelerin uygunluk düzeyi için kapsam geçerliği indeksi 0.99; maddelerin çizimlere uygunluk düzeyi için ise kapsam geçerliği indeksi 0.96 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için Cronbach Alfa İç Güvenirlik Katsayısı ve Test-Tekrar Test Kararlılık Güvenirlik Katsayısına bakılmıştır. Güvenirlik katsayısı .86, test tekrar test sonrası korelasyon katsayısı .60 olarak bulunmuştur.

18 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert( hiç çözüm önerisi yok ise “0” puan, tek öneri var ise “1” puan, iki öneri var ise “2” puan, üç öneri var ise “3” puan, üçten fazla öneri var ise “4” puan)
İletişim: