Politik Taktikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, E. (2019). Politik taktikler ölçeği – Üniversite/fakülte versiyonunun geliştirilmesi (Development of political tatctics scale – University/faculty version). Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 531-563.

Sorumlu Yazar: 
Evrim EROL
Geçerlik: 

Bu çalışmada elde edilen ölçümlerin kapsam geçerliği Lawshe analizi ile, yapı geçerliği AFA ve DFA ile, yakınsama geçerliliği CR, alfa, AVE değerleri ve DFA’dan elde edilen faktör yükleri ile, ayrışma geçerliği ise MSV ve ASV değerleri ile DFA’dan elde edilen faktörler arası korelasyon katsayıları kullanılarak incelenmiştir.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada DFA’dan elde edilen değerler üzerinden önce ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı ile, yapı güvenilirliği birleşik/kompozit güvenilirlik (CR) ile incelenmiş ardından madde analizleri yapılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert 1= tamamen katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: