Perinatal Yas Ölçeği (Kısa Sürüm)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Köneş, M. Ö., Mecdi Kaydırak, M., Aslan, E. ve Yıldız, H. (2017). Perinatal Yas Ölçeği (33 maddeli Kısa Sürüm): Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(3), 231-236.

Sorumlu Yazar: 
Miray Özgür KÖNEŞ
Geçerlik: 

Özgün ölçeğe göre anlam değişikliği olup olmadığı değerlendirilerek ölçeğe son hali verilmiştir. Önerilen değişikliklere göre kültüre uygunluk, dil eşdeğerliliği ve kapsam geçerliliğinin değerlendirilmesi için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresi altı öğretim üyesi, Psikiyatri Hemşiresi üç öğretim üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimi beş öğretim üyesinin ve iki asistan hekim olmak üzere toplam 16 uzmanın görüşü alınmıştır. Öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için KGİ Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için KGİ kullanılmıştır. Her maddenin anlaşılabilirliğine yönelik yapılması istenilen değerlendirmede 1 puan uygun değil, 2 puan biraz uygun, 3 puan uygun, 4 puan tamamen uygun olarak tanımlanmıştır. Yapılan değerlendirmede ölçek maddelerinin %80’inin 3-4 puan alması beklenmiştir. Çalışmada yapılan yüzdelik değerlendirmeye göre tüm maddelerin uzmanlardan 3-4 puan aldığı saptanmıştır. Yapılan değerlendirmede toplam ölçeğin yaklaşık %80’inin 3 ve 4 puan alması hedeflenmiştir.18,19 Ölçeğin düzenlenmiş son halinin anlaşılırlığı açısından perinatal kayıp yaşamış 50 kadınla pilot uygulaması yapılmış ve alınan geribildirimler sonucu ölçeğe son hali verilmiştir.

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Faktör yapısının incelenebilmesi için, önce örneklem yeterliliğini belirleyen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve değişkenlerin birbiri ile korelasyon gösterip göstermediklerini sınamak için Barlett Testi uygulandı. PYÖ’nün faktör yapısını incelemek amacı ile yapılan faktör analizi sonucunda KMO katsayısı 0.94 bulunmuştur. Barlett’s Testi sonucu ileri düzeyde anlamlı (χ2=4.68, p<0.001) ve ölçeğin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 185 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu ve verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

PYÖ’nün güvenilirliğini saptamaya yönelik kullanılan yöntemler Cronbach alfa katsayısı, test tekrar test değeri ve madde toplam katsayısıdır. Yapılan analizler sonucunda 33 maddelik PYÖ için iç tutarlılık katsayısını gösteren Cronbach alfa katsayısı 0.95 olarak saptanmıştır. Bu değer kabul edilebilir düzeyde olup maddeler birbirleri ile ilişki göstermektedir.

Aktif Keder(11 madde): 1. Depresif hissediyorum.
Başa Çıkmada Zorlanma(11 madde): 2.Bazı insanlarla anlaşmakta zorlanıyorum.
Umutsuzluk(11 madde): 9.Ruhsal problemlerim için ilaç kullanıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=Kesinlikle Katılıyorum 5= Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: