Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, E. P., Çengel, M., & Alkan, A. (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(33), 132-153. https://doi.org/10.26466/opus.811510

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Pelin Yildiz
Geçerlik: 

Ölçek maddelerinin çalışma grubu üzerindeki dağılımını göstermek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçlarına göre öz değeri 1’den büyük dört faktörlü yapısını bozduğu düşüncesiyle ölçek madde sayısı 25’ten 24’e indirilmiştir. Ölçeğin öz değeri 1’den büyük 24 maddeden oluşan dört faktörlü yapısı toplam varyansın %73.42’sini açıklamaktadır. Bu açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olması, davranış bilimlerinde yapılan test geliştirme çalışmalarında yeterli görülmektedir (Rennie 1997; Büyüköztürk, 2018).

Güvenirlik: 

Çalışmanın güvenirliğini test etmek amacıyla ölçeğin 24 maddeden oluşan 4 faktörlü yapısının Cronbach Alpha ile saptanan iç tutarlık katsayısı .93 olarak saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına yönelik yapılan istatistiksel analizler sonunda Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlık katsayıları yeterlik ve motivasyon boyutuna yönelik .94; kullanılabilirlik boyutuna yönelik .81, etkililik boyutuna yönelik .88 ve memnuniyet boyutuna yönelik .84 olarak tespit edilmiştir. Araştırmacılara göre güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştığında güvenirlik artmaktadır. (Huang, Ryan, Zaber ve Palmer, 2014; Sekaran, 2003). Bu bağlamda ölçeğin ilgili boyutlarının her birinin güvenirlik katsayılarının “mükemmel” olduğu yorumu yapılabilmektedir.

24
1 Bu platformu kullanmaktan keyif almaktayım.
2 Pandemi sürecinden sonra da verilecek dersleri online (çevrimiçi) olarak bu
platform üzerinden almak isterim.
3 Bu platform üzerinden eğitim süreçlerini zamandan ve mekandan bağımsız
olarak gerçekleştirmek kendi öğrenme hızımda çalışabilmeye teşvik etmektedir.
4 Bu platformu kullanmak kendime olan güvenimi arttırdı.

Derecelendirme: 
5’li likert Kesinlikle Katılmıyorum-Katılmıyorum-Kararsızım-Katılıyorum-Kesinlikle Katılıyorum”
İletişim: