Özgecilik Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ümmet, D. (2012). Üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışının transaksiyonel analiz ego durumları ve yaşam doyumu bağlamında incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Durmuş ÜMMET
Geçerlik: 

Testin geçerlilik aşamasında faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Toplam güvenirlik katsayıları sosyal bilimlerde kabul edilebilen yeterli yüksekliğe sahiptir.Ölçeğin toplam Cronbach Alpha değeri ,931, toplam Guttman değeri ,892 ve toplam Spearman Brown değeri ise,892 olarak bulunmuştur.

7 alt boyut ve 38 madde
Gönüllü faaliyetlere katılım (7m):
Maddi Yardım(6m):Maddi yetersizliği olan kişilere para yardımında bulunurum.
Travmatik Durumlarda Yardım(6m):Bir yakınını kaybetmiş kşileri teselli etmeye çalışırım.
Yaşlı/hastalara yardım(4m):Elinde alışveriş torbası gibi ağır eşya taşıyan yaşlı/hasta kimselere yardım ederim.
Fiziksel güce dayalı yardım(5m):Yakınlarımın ihtiyacı olduğunda elimden gelen tamir,tadilat gibi işlerine yardımcı olurum.
Eğitim sürecinde yardım(5m):Maddi imkansızlığı olan çocukların çeşitli sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olurum.
Yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım(5m):Komşu, akraba gibi yakınlarımın ev işlerine yardımcı olurum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: