Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülay, H. ve Önder, A. (2009). Reliability and validity of the Turkish version of ladd and profilet child behavior scale victimization scale and picture sociometry scale to measure peer relations of 5-6 years-old turkish children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 648–659. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.114

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay
Geçerlik: 

Ölçek ve Resim Sosyometrisi Ölçeği. İçerik geçerliliği, yapı geçerliği, ölçütle ilişkili geçerlilik, ayrımcı
Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet Ölçeği ve Resmin geçerliliğini değerlendirmek için ölçeklerin gücü test edilmiştir.
Sosyometri Ölçeği. Bu analizler Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun Mağduriyet olduğunu göstermiştir.
Ölçek ve Resim Sosyometrisi Ölçeği güvenilir ve geçerli olarak kabul edildi.

Güvenirlik: 

Ladd ve Profilet Çocuk Davranışı Ölçeği, Mağduriyet için aritmetik ortalama, standart sapma, iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha), madde-toplam ve itemremainder analizi, test-tekrar test güvenilirliği hesaplanmıştır.

44 madde ve 6 alt boyuttan oluşmuştur.

Derecelendirme: 
geçerli değil”, “Bazen geçerlidir”, “certanly geçerlidir”
İletişim: