Ortaokul Okul Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, O., Avcı, D. ve Yıldırım, İ. (2017). Ortaokul Okul Uyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1483-1485). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Olcay Yılmaz
Geçerlik: 

Analizi, ikinci veri setine ise Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanması planlanmıştır. Verilerin analizinde Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS, Statistical Package for the Social Sciences) 20.0 ve LISREL (Linear Structural Relations)
9.2 istatistik paket programı kullanılmıştır.Doğrulayıcı faktör analizi uygulanan verilere ilişkin ise ölçeğin maddeleri ve boyutlarının ilişkilendirildiği modelin; örtük ve gözlenen değişkenlerin ilişkilerini açıklama düzeyi, t değerleri ve hata varyansları ile uyum istatistikleri incelenecek ve raporlaştırılacaktır. Araştırma ile ortaokul öğrencilerinin okula uyum düzeylerinin belirlenebileceği ve bu konudaki bir eksikliğin giderileceği bir ölçme aracının geliştirilmesi amacı gerçekleştirilmiş olacaktır

Güvenirlik: 

Araştırma verilerinin analizi ve bulguların tamamlanması ile ortaokul öğrencilerinin okul uyumunu ölçmede kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı elde edilmesi beklenmektedir.

Derecelendirme: 
1: Uygun değil, 2: Kısmen uygun, 3: Uygun
İletişim: