Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ömür, Y. E., ve Nartgün, Ş. S. (2014). Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 307-326.10.14527/kuey.2014.013

Sorumlu Yazar: 
Yunus Emre Ömür
Geçerlik: 

r. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek
amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin
güvenilirliğini hesaplamak amacıyla ise iç tutarlılık (Cronbach’s Alpha) ve iki
yarı güvenilirliğine bakılmıştır. Ayrıca ölçekteki her bir maddenin toplam puanı
yordama ve ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla madde analizi
gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla öncelikle üç alt ölçekli ve
19 maddeli ölçeğin Cronbach’s Alpha’sına bakılarak toplam ölçeğin Cronbach’s
Alpha katsayısının .93 olduğu belirlenmiştir. Alt ölçeklerden, Öğretim
Elemanlarının Değişime Açıklığı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısının
.88, Yöneticilerin Değişime Açıklığı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısının
.84, Toplumun Değişim Yönündeki Baskısı alt ölçeğinin Cronbach’s Alpha
katsayısının .78 olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, ölçeğin ve alt ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iki yarı güvenilirliğini ölçmek adına
yapılan analizler sonucunda ise Spearman-Brown korelasyon değerinin r = .91,
Guttman Split Half değerinin ise r = 87 olduğu anlaşılmıştır. Bu değerler,
ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyinin .91 olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

3 Alt boyut ve 19 Madde
Öğretim elemanlarının değişime açıklığı (9 m): Bu fakültede yöneticiler ve öğretim elemanları değişime açıktırlar.
Yönetimin değişime açıklığı (4 m): Fakülte yöneticileri ve öğretim elemanları, öğrencilerin fikirlerine açıktır.
Toplumun değişim yönündeki baskısı (6 m): Bu fakültede yönetim, değişim için isteksiz davranır.

Derecelendirme: 
6’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: