Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 223-238.

Sorumlu Yazar: 
Gürkan Güngör
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçek maddeleri, belirtilen tek faktöre ilişkin toplam varyansın %45.90’ını açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğe ait Conbach Alpha iç tutatlılık katsayısı .90 olarak bulunmuştur.

30 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= bana hiç uyumuyor – 5= bana tamamen uyuyor)
İletişim: