Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, A. D. ve Rıza, E. T. (2011). Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1) 46-54.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Derya Işık
Geçerlik: 

Yapılan analizler ölçeğin iç geçerliğe
sahip olduğunu kanıtlanmaktadır.

Güvenirlik: 

Faktör analizinden sonra elde edilen 34 maddelik ölçeğin
güvenirliğinin belirlenmesi için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı 0.95, Sperman Brown güvenirlik katsayısı ise 0.94 olarak
hesaplanmıştır.
Tablo da verilen bilgilere göre maddelerin madde-toplam korelasyon
katsayıları 0.45-0.73 arasında değişmektedir.
Özdamar [2]’ın belirttiği şartlar dikkate alınarak bu araştırmada
kullanılan Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği yüksek
derecede güvenilirdir.

34 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
katılıyorum:3 kararsızım:2 katılmıyorum:1
İletişim: