Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal, Ö. (2017). Bilişim teknolojileri alanında meslek seçimini yordayan değişkenler (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ömür Uysal
Geçerlik: 

(X²= 2024,1, sd= 343, X²/sd= 5,9, RMSEA= .09, SRMR= .05, GFI=
.80, CFI= .97, IFI= .97), lise grubunda ise (X²= 1387,5, sd= 344, X²/sd= 4,03, RMSEA=
.08, SRMR= .05, GFI= .90, CFI= .97, IFI= .97) olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Verilerin analizinde
anlamlılık düzeyi olarak .05 seçilmiştir.

Derecelendirme: 
İletişim: