Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünlü, M.,ve Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48.

Sorumlu Yazar: 
Melihan Ünlü
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam (içerik) geçerliliğini sağlamak amacıyla, uzman görüşüne başvuruldu. Bu amaçla geliştirilen 33 maddelik taslak ölçek 3 matematik eğitimi ve 3 ölçme değerlendirme uzmanı tarafından incelendi. Ayrıca, ölçek maddeleri bir dilbilgisi uzmanı tarafından da dilbilgisi ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirildi.Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak açımlayıcı faktör analizi yapıldı. Ölçeğin faktör analizi için uygun olup olmadığı Kaiser- Mayer- Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik Testi ile belirlendi. Faktör analizinde Temel Bileşenler Analizi yöntemi ve varimax döndürme yöntemi kullanıldı.

Güvenirlik: 

Testi oluşturan maddelerin testin bütünü ile birlikte ölçülmek isteneni ne derece doğru ölçtüğünün bir göstergesi olan iç tutarlılık anlamında güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach alpha katsayısı hesaplandı.

3 alt boyut 16 madde
Geometrinin Doğasına İlişkin İnançlar ( 7 m ) :
Geometrinin Öğretimine İlişkin İnançlar ( 5 m ) :
Geometrinin Önemine İlişkin İnançlar (4 m ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: