Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdişci, S. (2019). Geometriye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Selda Özdişci
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının belirlenebilmesi için AFA, ortaya konan yapının sınanması amacıyla DFA ve ölçek maddeleri için madde analizleri yapılmıştır. Ölçeğin üç faktörden oluştuğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğinin tümüne ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0, 886; alt faktörleri için ise sırasıyla 0,924, 0,728 ve 0,909 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 24 madde üç faktörlü yapıdadır.
Olumlu Tutumlar (20m): Geometri problemlerini çözerken mutlu oluyorum.
Olumsuz Tutumlar (12m): Geometri konularının işlendiği derslerde zaman geçmek bilmez.
Teknoloji (4m): Geometri konularının işlendiği derslerde öğretmenin teknolojiyi kullanmasını isterim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kısmen katılıyorum, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)