Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Bilimine ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atik, A. D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E. ve Erkoç, F. Ü. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(36), 1-18.

Sorumlu Yazar: 
Ali Derya Atik
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan üç faktör arasındaki korelasyon incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki durumları belirlenmiştir. İlgi boyutu ile zevk boyutu arasında (r=0.726, p<0.001) ve ilgi ile kaygı boyutu arasında (r=0,394, p <0.001) anlamlı bir ilişki bulunurken, zevk boyutu ile kaygı boyutu arasında da (r=546, p <0.01) anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur

Güvenirlik: 

BBDTÖ’nün Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı ölçeğin geneli için 0.928 olarak tespit edilirken, ilgi boyutu için 0.887, zevk boyutu için 0.897 ve kaygı boyutu için 0.786 olarak hesaplanmıştır

İlgi : “Biyoloji bilimi hakkında kitaplar okumaktan hoşlanırım.”
Zevk : “Biyoloji dersinde kendimi iyi hissediyorum.”
Kaygı : “Biyoloji kolay bir derstir.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 kesinlikle katılıyorum)
İletişim: